مقالات کتاب کنکور

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ نظام جدید همان کتاب‌های درسی اصلی در سال چاپی معین هستند که هر ساله این منابع توسط سازمان سنجش مشخص می‌شوند.

پایه و اساس سوالات کنکور همین کتاب‌های درسی هستند که مطالعه اولیه آن‌ها باید در اولویت کار همه دانش آموزان باشد.

در کنکور ۱۴۰۰ به دلیل عدم برگزاری کنکور نظام قدیم ، همه دانش آموزان باید با منابع درسی کنکوری نظام جدید آشنا شوند و آن‌ها را فرا بگیرند.

البته در کنار این منابع اصلی ، منابعی کاربردی برای کتاب‌های کمک آموزشی هم وجود دارد که آن‌ها را در بخش دوم این مقاله شرح و توضیح می‌دهیم:

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ سازمان سنجش

برای کنکور سراسری ۱۴۰۰ در رشته علوم انسانی منابع اصلی که سازمان سنجش اعلام کرده است به شرح زیر می‌باشد :

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ سنجش برای دروس اختصاصی:

۱. ریاضی و آمار۱ سال چاپ ۹۷

ریاضی و آمار۲ سال چاپ ۹۸

ریاضی و آمار۳ سال چاپ ۹۹

۲. اقتصاد دهم سال چاپ ۹۷

۳. علوم و فنون ادبی۱ سال چاپ ۹۷

علوم و فنون ادبی۲ سال چاپ ۹۸

علوم و فنون ادبی۳ سال چاپ ۹۹

۴. عربی، زبان قرآن۱ سال چاپ ۹۷

عربی، زبان قرآن۲ سال چاپ ۹۸

عربی، زبان قرآن۳ سال چاپ ۹۹

۵. تاریخ۱ سال چاپ ۹۷

تاریخ۲ سال چاپ ۹۸

تاریخ۳ سال چاپ ۹۹

۶. جغرافیای ایران سال چاپ ۹۷

جغرافیا۲ سال چاپ ۹۸

جغرافیا۳ (کاربردی)‌ سال چاپ ۹۹

۷. جامعه شناسی۱ سال چاپ ۹۷

جامعه شناسی۲ سال چاپ ۹۸

جامعه شناسی۳ سال چاپ ۹۹

۸. فلسفه۱ (یازدهم) سال چاپ ۹۸

فلسفه۲ (آشنایی با فلسفه اسلامی) سال چاپ ۹۹

۹. منطق دهم سال چاپ ۹۷

۱۰. روان شناسی یازدهم سال چاپ ۹۷

در جدول زیر لیست حذفیات و تغییرات منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ به صورت کامل ذکر شده است:

نام کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
عربی زبان قرآن 1 علوم انسانی دهم 97 بخش البحث العلمی
عربی زبان قرآن 2 علوم انسانی یازدهم 98 بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
بخش البحث العلمي
عربی زبان قرآن 3 علوم انسانی دوازدهم 99 بخش خوب است بدانيم صفحه 18
بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي 1399-1400( شرايط
همه گيري كوويد19 )و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر مطالعه آزاد بخشهاي زير از كتاب عربي 3 طرح سوال از
مباحث زير مجاز نيست:
ساختار زبان(قواعد)
کنزالحکمه/نورالسما
البحث العلمي
علوم و فنون3 علوم انساني دوازدهم 99 بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي 1399-1400 ( شرايط
همه گيري كوويد19 )و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر مطالعه آزاد بخشهاي زير از كتاب علوم و فنون3طرح سوال
از مباحث زير مجاز نيست:
خودارزيابيها و كارگاههاي تحليل متن
فلسفه 1 علوم انساني یازدهم 98 فعاليت هاي درون متن كه با علامت * مشخص شده اند
مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است
پاورقی ها
مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 علوم انساني دوازدهم 99 فعاليت هاي درون متن كه با علامت * مشخص شده اند
مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است
پاورقی ها
بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي 1399-1400( شرايط
همه گيري كوويد19 )و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر مطالعه آزاد بخشهاي زير از كتاب فلسفه 2 طرح سوال از
مباحث زير مجاز نيست:
درس های 4 و 9 و 12 درس 10 صفحات 78، 78 و 82
درس 11 صفحات 87، 88، 89،90،91 و درس 12
نام کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
منطق و علوم انساني دهم 97 پيرا بندهاي آبي  ستاره دار
حكايت ها و پاورقی ها
صفحات (آنچه در اين بخش مي خوانيم)
صفحات “عناوين بخش ها” و  فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسي 3
علوم انساني
دوازدهم 99 بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي 1400 -1399( شرايط
همه گيري كوويد01 )و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
مبني بر مطالعه آزاد بخشهاي زير از كتاب جامعه شناسي 3طرح سوال
از مباحث زير مجاز نيست:
مطالب “بخوانيم و بدانيم” و ” ببينيم و بدانيم” و درس 2
جغرافياي 2
علوم انساني
یازدهم 98 مطالب “بيشتر بدانيم”، “بينديشيم”، “براي مطالعيه “، “توضيحات و
زير نويسها”، نقشها و مدلها” ، “آمار و ارقام مندرج در جدول هي و
نمودارها” و “واژهنامه هاي پيوست كتاب”
جغرافیا(3) کاربردی
علوم انسانی
دوازدهم 99
تاریخ 1 علوم انسانی دهم 97 تمامي مطالب ذيل عنوانهاي (بيشتر بدانيم) و (يك
توضيح)
تمامي مطالب مندرج در جدول يا ترام هاي رنگي
تمامي مطالب مندرر در نمودارهاي خد زمان، نقشه ها و
تصاوير تاريخي و ساير نمودارها
متن و مطالب تمامي فعاليتها به ويژه فعاليت هاي ذيل
عنوان (بررسي شواهد و مدارك)
تاریخ 2 علوم انسانی یازدهم 98
تاریخ 3 علوم انسانی دوازدهم 99 تمامي مطالب ذيل عنوانهاي (بيشتر بدانيم) و (يك
توضيح)
تمامي مطالب مندرر در جدول يا ترام هاي رنگي
تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه ها و
تصاوير تاريخي و ساير نمودارها
متن و مطالب تمامي فعاليتها به ويژه فعاليتهاي ذيل
عنوان (بررسي شواهد و مدارك)
بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي1399-1400
(شرايط همهگيري كوويد19 )و بخشنامه ارسال شده از سوي
وزارت آموزش و پرورش مبني بر مطالعه آزاد درسهاي 1 و 2
از كتاب تاريخ 3 ،طرح سوال از دروس مذكور مجاز نيست
نام کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
دین و زندگی 1 ادبیات و علوم انسانی دهم 97 1آیات ابتدایی هر درس صرفا برای قرائت درابتدای کلاس توسط دانش آموزان و داد نمره قرائت به آنان (4نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی ) گنجانده شده است .به هیچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست .
2فعالیت های  دارای علامت  (ستاره)
3محتوای بخش های « بیشتر بدانیم» ،« پاسخ سوالات شما»، «پیشنهاد»، «دانش تکمیلی » ، «معرفی کتاب »،«فیلم » ، «پاورقی ها» و برداشت ها.
دین و زندگی 2 ادبیات و علوم انسانی یازدهم 98 آیات ابتدایی هر درس صرفا برای قرائت درابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت یه آنان (4نمره از 20
20تمره ارزشیابی پایانی ) گنجانده شده است به هیج وجه مفهوم ، محتوا  و ترجمه آیات مدنظر نیست.فعالیت های دارای علامت (ستاره)محتوای  بخش های «بیشتز بدانیم»، « پاسخ سوالات شما»، « پیشنهاد »، «دانش تکمیلی»، «معرفی کتاب »، « دانش تکمیلی » ، « معرفی کتاب »، «فیلم »،«پاورقی»، و برداشت ها

باتوجه به این که در سال 1398 دربرخی استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم ، کتاب های دین و زندگی 1397 توزیع شد که محتوای آن در دوجا متفاوت با کتاب دین و و زندگی چاپ1398 است ؛ لذا رعایت عدالت آموزشی ، در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400 ، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد.

از مبحث حرکت زمین و هفت خط ادامه آن در صفحه 47 سوالی طرح نگردد.

صفحه 62 خط 6 از عبارت زیر که درسال 98 به کتاب اضافه شده است سوال طراحی نشود:
هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که  در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شونددین و زندگی 3 ادبیات و علوم انسانیدوازدهم99آیات ابتدایی هر  درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4تمره از 20 نمره
ارزشیابی پایانی )گنجانده شده است به هیچ وجه مفهوم ، محتوا، و ترجمه آیات مدنظر نیست.فعالیت های دارای علامت ستارهمحتوای  بخش های «بیشتربدانیم»، « پاسخ سوالات شما»، « پیشنهاد »، «دانش تکمیلی»، «معرفی کتاب »، « دانش تکمیلی » ، « معرفی کتاب »، «فیلم »،«پاورقی»، و برداشت ها

براساس برنامه درسی تولید شد درسال تحصیلی 1399-1400( شرایط همه گیری کووید19) و بخشنامه ارسال شده ازسوی وزارت  آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین وزندگی دوازدهم رشته انسانی ، سه درس زیر از این کتاب حذف شده  و طرح سوال  از آن ها مجاز نمی باشد :
درس یازدهم ( عصر شکوفایی)) ،درس  دوازدهم  (نگاهی به تمدن )، سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)

منابع فوق‌الذکر از جمله منابع طرح شده توسط سازمان سنجش است که پیشنهاد ما به همه دانش آموزان این است که قبل از ورود به درس نامه کتاب‌های کمک آموزشی و مکمل ، ابتدا درس نامه کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنند چون منبع اصلی ما برای سوالات کنکور سراسری مطالب همین کتب درسی اصلی است.

با دقت مطالعه کردن

حال برخی از بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ نیز به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای موفقیت کامل در کنکور سراسری بهتر است از این منابع تکمیلی در کنار کتاب‌های درسی استفاده کنید :

۱. فارسی : کتاب‌های میکرو نقره‌ای یا طلایی گاج برای یادگیری عمومی و کتاب‌های موضوعی نشر الگو مخصوصا برای بخش‌هایی چون قرابت معنایی و آرایه‌های ادبی.

۲. عربی : کتاب‌های میکرو گاج برای یادگیری عمومی

۳. دین و زندگی : کتاب‌های میکرو گاج یا خیلی سبز برای یادگیری عمومی و کتاب دین و زندگی میکرو طلایی گاج برای یادگیری تخصصی آیات و روایات و نکات جزئی کتاب درسی.

۴. زبان انگلیسی : کتاب زبان انگلیسی مبتکران به تالیف دکتر شهاب اناری.

۵. ریاضی : کتاب سیر تا پیاز گاج برای یادگیری اولیه مطالب و کتاب‌های میکرو گاج و خیلی سبز برای تست‌زنی.

۶. اقتصاد : کتاب اقتصاد انتشارات مشاوران تالیف اقای وحید تمنا یک کتاب کامل از درس نامه و تست.

۷. علوم و فنون ادبی : کتاب‌های سری میکرو گاج.

۸. تاریخ و جغرافیا : کتابچه‌های لقمه مهر و ماه که مطالب کتاب درسی را به شکل خلاصه و دسته بندی شده ارائه کرده اند.

۹. جامعه شناسی : کتاب‌های سری میکرو گاج یا مشاوران.

۱۰. فلسفه و منطق : کتاب فلسفه و منطق مشاوران برای یادگیری اولیه مطالب و کتاب فلسفه و منطق از انتشارات مهر و ماه به تالیف اقای حسام الدین جلالی طهرانی که یک پکیج عالی برای آمادگی در ازمون‌های آزمایشی و کنکور سراسری است.

۱۱. روان شناسی : کتاب روان شناسی انتشارات مشاوران به تالیف شبنم جلیلی.

از بین منابع کمک آموزشی گفته شده برای درس‌هایی چون فارسی ، دین و زندگی ، عربی ، ریاضی ، اقتصاد و علوم و فنون ادبی حتما کتاب کمک آموزشی در کنار کتاب درسی الزامی است چون باید در این دروس در کنار مطالعه تشریحی ، تست‌زنی به طور منظم را در برنامه کاری خود قرار داد.

برامه ریزی

اهمیت منابع کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۰

هر یک از منابع درسی رشته علوم انسانی که در بالا گفته شد دارای اهمیت هستند به طوری که اگر به دنبال رتبه برتر شدن هستند و یا اینکه میخواهید در یک رشته و دانشگاه خوب و معتبر ادامه تحصیل بدهید ، لازم است که به یک اندازه همه دروس و منابع درسی را در کنار هم به شکل منظم مطالعه کنید.

منابع درسی

البته لازم به ذکر است که برای برخی رشته‌های دانشگاهی برخی از این منابع دارای اهمیت بیشتر و ضریب بالاتری نسبت به سایر منابع هستند.

در همین راستا ابتدا باید هدف مورد نظر خود برای قبولی در آن رشته دانشگاهی را انتخاب کنیم و ببینیم که رشته مورد نظر ما در کدام یک از پنج زیر گروه رشته علوم انسانی قرار می‌گیرد.

پس از تعیین زیر گروه خود می‌توانیم ضرایب درس‌ها را با هم مقایسه کنیم.

به طور مثال اگر دانش آموزی پس از تحقیق کافی و انتخاب هدف خود علاقه‌مند به رشته حقوق باشد ، رشته حقوق در زیر گروه یک رشته انسانی قرار دارد و در این زیر گروه درس‌هایی چون فارسی و علوم و فنون ادبی ، عربی و فسلفه و منطق از ضریب بالایی برخوردار هستند و در همین راستا لازم است که دانش آموز علاقه مند به رشته حقوق به این منابع با ضریب بالاتر اهمیت بیشتری دهد.

البته همان طور که گفته شد برای رتبه برتر شدن باید همه منابع را به طور مستمر و منظم مطالعه کنیم و بالاتر بودن ضریب یک درس یا چند درس برای یک رشته به معنای اهمیت نداشتن دیگر دروس با ضریب پایین‌تر نیست.

چگونگی مطالعه منابع کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۰

یک اصل مهم در نحوه مطالعه منابع کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۰، مطالعه منظم و مستمر در طول زمان است.

مطالعه منظم و مستمر

به عبارتی دیگر برای موفقیت در کنکور انسانی باید از همان پایه دهم درس‌ها و منابع درسی را به طور منظم مطالعه کنید و اجازه ندهید که عقب ماندگی‌های شما به قدری شود که بعدا جبران آن‌ها سخت گردد.

تعداد منابع درسی رشته علوم انسانی نسبت به دیگر رشته‌های نظری در بیشترین تعداد است و لازم است که این منابع در طول پایه‌های دهم ، یازدهم و دوازدهم با دقت و تمرکز کافی مطالعه گردد.

یکی از علل مهم در بالارفتن عقب ماندگی‌های دانش آموز رشته انسانی این است که دانش آموزان گمان می‌کنند درس‌های رشته انسانی همگی حفظی و ساده هستند و با صرف یک زمان کوتاه می‌توان همه آن را جبران کرده و مطالعه نمود.

اما باید گفت که این باوری کاملا اشتباه است چون تعداد بالای منابع و حجم بالای مطالب حفظی در کنار مطالب مفهومی نیازمند این است که شما با صرف وقت کافی آن قدر درس‌های این رشته را مرور کنید تا دیگر از ذهنتان پاک نشود.

مرور دروس

چون بسیاری از مطالب این رشته ممکن است با هم خلط و اشتباه گردد و تنها مرور زیاد است که از این مشکل جلوگیری می‌کند.

همچنین در سال‌های اخیر دیده می‌شود که دیگر سوالات کنکورهای سراسری صرفا جنبه حفظی ندارند و تا شما مطلبی را خوب یاد نگرفته‌ باشید نخواهید توانست به آن سوال به درستی و به راحتی پاسخ دهید.

ما در رابطه با همین موضوع دانش آموزان زیادی داریم که از عید سال دوازدهم قصد شروع جدی دروس خود را دارند در حالی‌که قبل از آن مطالعه دقیقی نداشته‌اند.

کسب موفقیت و رسیدن به هدف مورد نظر برای این دسته از دانش آموزان نیز ممکن است اما شانس قبولی آن‌ها در رشته ها و دانشگاه‌های معتبر که آرزوی هر دانش آموزی است سخت می‌شود.

کسب موفقیت و رسیدن به هدف

بنابراین در نتیجه گیری این مقاله باید گفت که سعی کنید از همان بدو ورود به رشته علوم انسانی مطالعه خود را دقیق و منظم انجام دهید.

در سر کلاس درس از مطالبی که اساتیدتان بیان می‌کنند جزوه بنویسید چون این جزوات به عنوان یکی از روان‌ترین و موثرترین منابع کنکوری برای شما خواهند بود. مطالعه این جزوات در خیلی از اوقات شما را در مطالعه منابع اصلی درسی یاری خواهند کرد و قسمت‌های پیچیده کتاب درسی برای شما ساده خواهد شد.

و در نهایت پس از یک‌بار مطالعه کامل و دقیق کتاب درسی ، می‌توانید به سایر کتب کمک آموزشی مراجعه کنید و پس از مطالعه دقیق درس نامه آن‌ها، به سراغ پرسش‌های تشریحی و پرسش‌های چهار گزینه ای کتاب رفته و سطح یادگیری خود را به مرور افزایش دهید.

خرید کتاب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا