مقایسه

ما در تحلیل کتاب ها نه بی جهت از کتابی تعریف کردیم و نه بی دلیل کتابی را زیر سوال بردیم
 
عنوان
انتشارات
قیمت
تخفیف
رتبه
قسمتی از کتاب
سطح مخاطب کتاب
حجم درس نامه
تعداد کل تست ها
زمان لازم
پوشش مطالب
روانی متن
مطالب غیر ضروری
منطق تعداد تست
نحوه طبقه بندی تست ها
تست های تالیفی
تست کنکور سراسری
ظاهر
کفایت
نمره کل
نماد

شماره کارت بانکی   6221061076011529  به نام نوید صامتیCopyright © 2017-2018